در رده بندی سالیانه برترین تعاونی های کشور تعاونی خاص اول شد