در روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی؛ مدیرعامل تعاونی‌خاص با همکاران حوزه ارتباطات دیدارکرد