دومین حضور شرکت GPI در نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار