دو شعبه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان پنجشنبه‌ها فعالند