دیدارمدیرعامل تعاونی خاص با مدیر عامل بانک مهر اقتصاد