دیدار مدیرعامل تعاونی خاص با فرزندان شهدا و جانبازان همکار