دیدار صمیمانه مدیرعامل تعاونی خاص با اعضای جدید هیات مدیره کانون بازنشستگان ایران خودرو