دیدار هیئت مدیره کانون بازنشستگان با مدیرعامل تعاونی خاص