راه اندازی سرویس تعمیر خودروی هایما در نمایندگی 1172