راه اندازی شعبه تعاونی خاص در شرکت نیرومحرکه قزوین