رتبه اول شفافیت به ­­­­شرکت لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) تعلق گرفت