روایتی کوتاه از کمک های مردمی همکاران تعاونی خاص به هموطنان زلزله زده غرب کشور