سیمکارت و شـارژ رایگان هدیه تعاونی خاص به اعضای باشگاه سهامداران