شركت ايدكو موفق به دريافت گواهینامه تعالي منابع انساني گرديد.