شرکت تعاونی خاص موفق به اخذ نماد دیجیتال ساماندهی شد