شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو (GPI)در جمع شرکت های دانش بنیان