شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
شهرام محرابي
مدیر حسابرسی داخلی