طلای مسابقات قهرمان کشوری کمیته خواچوان کونگ فو؛به فرزند همکاری از شرکت تعاونی خاص رسید