فروشگاه تجارت‌حامی الکترونیک ایرانیان پیکانشهر روزهای پنجشنبه و جمعه نیز خدمات ارائه می‌دهد