فضای کسب و کار شرکتهای تولیدی و خدماتی تعاونی خاص گسترش می یابد.