مجمع عمومی سالیانه شرکتهای تابعه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برگزار شد .