مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برگزار شد