مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان برگزار شد