مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن برگزار شد .