معرفی مدیران

هیئت مدیره و مدیر عامل

حسين‏ محمدي گل تپه

مدیر عامل


mohamadi@tavonikhas.ir

جمشید حیدر کندری

نائب رئیس هیئت مدیره


KONDORI@TAVONIKHAS.IR

محمد نیک فر

عضو هیئت مدیره


NIKFAR@TAVONIKHAS.IR

محمد رضا انتظاری مقدم

رئیس هیئت مدیره


ENTEZARI@TAVONIKHAS.IR

علی شیخی

عضو هیئت مدیره


SHEIKHI@TAVONIKHAS.IR

معاونین و مشاورین

مدیران هلدینگ

مجتبی باقری

مديريت برنامه ريزي و توسعه كسب و كار


Bagheri@tavonikhas.ir

محسن فارسیان

مشاور و مدير حراست


farsiyan@tavonikhas.ir

جواد جعفری

مدیر بازرسی


Jafari@tavonikhas.ir

محمد لزومی

مدیر کنترل،نظارت و ارزیابی


Lozoumi@tavonikhas.ir

وحيد ملايي امامزاده

مدیر ارتباطات و حوزه مدیر عامل


Mollaei@tavonikhas.ir

امیر اصلان آقایی

مدیر توسعه سرمایه های انسانی


Aghaei@tavonikhas.ir

اشکان دزفولیان

مدیر فنآوری اطلاعات


a.dezfoulian@tavonikhas.ir

محمد گنج‌ده

مدير تامين منابع مالي


Ganjdeh@tavonikhas.ir

نیلوفر حقگو

مدير توسعه خدمات سهامداران


Haghgo@tavonikhas.ir

شهرام محرابي

مدير مالي


mehrabi@tavonikhas.ir
 

اصغر قربانی

مشاور و مدیر امور مجامع


Ghorbani@tavonikhas.ir