مدیرعامل تعاونی خاص در بازدید از شرکت های تابعه مطرح کرد: افق های روشنی پیش روی سهامداران است