مدیرعامل تعاونی خاص مطرح کرد: جهش طلایی تعاونی خاص در سال جهش تولید