مراسم دومین دوره قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص برگزار شد