مراسم کلید به کلید جایگزینی چهل هزار مین تاکسی فرسوده برگزار شد.