نشریه‌الکترونیکی کارنامه شماره99( ویژه هفته‌تعاون) منتشر شد