نشست شورای مدیران حراست شرکتهای گروه به میزبانی تعاونی خاص