نمایشگر تبلیغاتی معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو افتتاح و راه اندازی شد