نمایش توانمندی های شرکت GPI درسومین نمایشگاه خودرو تهران