نمایندگی های ۱۱۷۲ و ۱۰۹۸ رتبه ممتاز وزارت صنایع را دریافت کردند