هدیه ویژه تعاونی خاص در آستانه تعطیلات تابستانی؛ تخصیص سود بیشتر از 27 درصد به سهامداران