هفتم مردادماه برگزار می شود: اولین قرعه کشی بزرگ باشگاه سهامداران تعاونی خاص