همزمان با آغاز هفته تعاون انجام شد: رونمایی از پروژه «تعاون‌کارت‌پلاس»