همگام با پویش مواسات و همدلی؛ کمک های مومنانه تعاونی خاص به نیازمندان رسید