ویژه سهام‌داران تبریزی برگزار میشود: جشنواره خرید بیمه نامه «استاد شهریار»