ویژه نامه شماره یک باشگاه سهامداران تعاونی خاص منتشر شد.