ویژه نامه نوروزی تعاونی خاص (نشریه کارنامه 60)منتشر شد.