پذیرش نماد شرکت لیزینگ ایرانیان در تابلوی اصلی بازاراول بورس