شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
آرزو عزیزی
مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات