شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
علی اسلامبولچی مقدم
مدير توسعه خدمات سهامداران