شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
اصغر قربانی
مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها