شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
توحید اشتری کنگرلوئی
مدیر حقوقی و امور قراردادها