شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
همایون حسن خالی
معاون مالی و توسعه منابع انسانی