شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
حسین‏ محمدی گل تپه
مدیر عامل و عضو هیت مدیره