شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
حسین موسی زاده
معاون حقوقی و امور شرکت ها