شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
حمیدرضا طاهریان
مدیر منابع انسانی